top of page

Klima a životní prostředí

Zelené hnutí vzniklo jako snaha reagovat na nezodpovědné užívání našeho společného světa. Planeta Země poskytuje našemu hospodářství jak nenahraditelné vstupy v podobě těžených nerostů či pitné vody, tak schopnost vstřebávat nechtěné výstupy, jako jsou emise skleníkových plynů. Obě tyto její schopnosti se však pod náporem naší konzumně orientované ekonomiky otřásají; přes desítky let varování a snah environmentálních vědců, aktivistů a politiků totiž stále jako lidstvo nedokážeme o svoji planetu adekvátně pečovat.

janskabouda.jpeg

Energetika

Uhelná energetika je nejhorší příspěvek Česka ke klimatickým změnám.

V cestě za směřováním k nulovým emisím je tzv. vystoupení z uhlí bezprostředně nutný cíl k dosažení.

Pojďme začít fungovat bez uhlí co nejdřív! Nejpozději do roku 2030. Přestaňme konečně financovat špinavou fosilní energii! I proto jsem v roce 2018 inicioval kampaň BEZUHLI.CZ, díky které mohou organizace jednoduše přestat financovat fosilní průmysl.

I oproti dnešnímu stavu jsme navíc schopní dosáhnout značných úspor spotřeby energií ve správě budov i jinde. Pojďmě těchto možností využít!

3-ext2-regiopanter.jpg

Doprava

Zejména v aglomeracích velkých měst je zajištění fungujícího a udržitelného  dopravního systému jedním z hlavních úkolů samospráv. Doprava je ve městech zpravidla hlavním zdrojem znečištění ovzduší a hluku. S řešením dopravy je spojeno mnoho možností jako je například zlepšování zdravotní kondice (a snižování nákladů na zdravotnictví) pravidelným pohybem pěšky nebo na kole, nahrazování parkovacích míst stromy, které chladí okolí, nebo osvobozování lidí od nutnosti provozovat vlastní automobil, což ssebou krom výhod nese také četné problémy. Tomuto tématu se věnuji intenzivně již od počátků mého působení v AutoMatu, od roku 2010. V roce 2011 jsme např. spouštěli úspěšnou kampaň Do práce na kole, vytvořili jsme Vizi mobility a veřejného prostoru pro Prahu 2025. V roce 2019 jsem inicioval kampaň proti zvyšování kapacity pražského letiště. Díky tomu jsme zjistili, že podobné problémy řeší na 170 místech na světě a že je třeba věc řešit i na celoevropské úrovni. Kvůli tomu vzniklo mnou iniciované usnesení European Green Party o nutnosti klimatické revize směrnice o mezistátní dopravě v Evropě. Z něj plynou principy, jak pokračovat dál.

20200823_120643.jpg

Krajina a biodiverzita

Rozvíjíme myšlenku tzv. správců krajiny, kteří k ní mají přímý vztah, chrání ji a pečují o ni. Mezi takové správce můžeme řadit zemědělce, lesníky, ochránce přírody, vodohospodáře, vědce i úředníky. Cílem je zachování rázu krajiny coby přírodního a kulturního dědictví. Stabilitu krajiny zajistíme pomocí územních systémů ekologické stability, komplexních pozemkových úprav a krajinných plánů. Na vlastní kůži toto testuji od roku 2020 i mimo Prahu jako jeden z mnoha dobrovolnických koordinátorů zadržování vody v krajině projektu Společně proti suchu. Správcem krajiny se může stát při troše vůle každý. Vše ale závisí na investovaných kapacitách. A zde vláda a veřejná správa většiny krajů stále selhvává.

--koln---j--delna-2.jpg

Výchova prochází žaludkem

Průmyslová zemědělská produkce je zdrojem četných vážných problémů. Informace o tom, jak moc energeticky náročné je vyrobit kilo hovězího, nebo co způsobuje poptávka po palmovém oleji, tu jsou. Řídí se jimi však málokdo.
Nejlepší cesta, jak problémům čelit, je začít proměnou veřejných stravovacích zařízení a vzdělávat spotřebitele. Chceme proto zvýšit dostupnost stravování bez živočišných produktů ve všech školních, závodních a veřejných jídelnách, nemocnicích, ústavech sociální péče, věznicích a dalších zařízeních. V zařízeních provozovaných veřejnou správou zavedeme povinnost dostupnosti jednoho bezmasého jídla.

Klima k životu, ne přežívání: Issues
bottom of page